Đóng

16/09/2016

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

  • PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
  • PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
  • PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
  • PHÒNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
  • PHÒNG KỸ THUẬT – DỰ ÁN

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  • XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
  • XÍ NGHIỆP XÂY LẤP II
  • XÍ NGHIỆP XÂY LẤP III
  • ĐỘI XÂY LẤP 1
  • ĐỘI XÂY LẤP 4
Giới thiệu Liên quan